วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

...กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษายินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับสุขศึกษาและพลศึกษาด้วยความยินดี...ขอให้มีความสุขนะครับ

ทำไมต้องเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
.....สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ  สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ  เพื่อจะได้มีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้อง  มีเจตคติ  คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น